V o o r w a a r d e n   en   c o n d i t i e s

Op web design en huisstijl ontwerp zijn de algemene design voorwaarden van toepassing die Young Design hanteert (o.a. Grafische Leveringsvoorwaarden).

Beyond ICT levert diensten op het terrein van verschilende disciplines. Daarom zijn er voor elk specifieke voorwaarden van toepassing.
Op ICT dienstverlening m.b.t. software ontwikkeling, systeemontwikkeling, analyse en ontwerp, etc. zijn de FENIT voorwaarden van toepassing.
Op web hosting zijn de web algemene hosting voorwaarden van toepassing.

Uiteraard kunnen aanvullend op deze voorwaarden uitzonderingen en afzonderlijke clausules in een contract opgenomen worden. Voor elke klant is maatwerk mogelijk.

 


Young Design
1 januari 2002 (versie 1)

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden

Young Design:
De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Young Design vof handelend onder de naam `Young Design' statutair gevestigd te Apeldoorn.

De Afnemer:
Een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Young Design een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Overeenkomst:
Een schriftelijk contract tussen Young Design en de Afnemer waarin de dienst(en)die Young Design levert aan Afnemer is opgenomen.

Diensten:
De diensten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: Registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen; beheren van servers van Young Design waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; verzorgen van overige diensten zoals vermeld in de Overeenkomst; ter beschikking stellen van fysieke opslag in de PoP-ruimte van Young Design ten behoeve van een server in eigendom van de Afnemer waarbij de Afnemer zelf zorgdraagt voor het onderhoud en systeembeheer; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

Programmatuur:
De Programmatuur die door Young Design aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van Young Design.

Wachtwoord:
De code bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van Young Design.

Gebruikersnaam:
De door Young Design aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de diensten van Young Design.

IP-adres:
Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.

Domeinnaam:
Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

1. Algemeen/toepasselijkheid voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Young Design en elke rechtsbetrekking tussen Young Design en de Afnemer.
b. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
c. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Young Design schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Young Design als zodanig zijn aanvaard.
d. Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
e. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
f. Young Design is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van Young Design. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst
a. Alle door Young Design gedane offertes zijn vrijblijvend. Young Design heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
b. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer Young Design heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.
c. Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Young Design aan de Afnemer levert kan Young Design haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
d. Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per aangetekende post aan Young Design te retourneren. Indien aanvaarding niet per aangetekende post geschiedt geeft Young Design garantie voor een juiste c.q. tijdige afhandeling. Indien dit uitdrukkelijk door Young Design wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.
e. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b. van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Young Design aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
f. Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met Young Design aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.

3. De Overeenkomst
a. Termijn
De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of Diensten van Young Design aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door Young Design zoals omschreven in artikel 3b.

b. Opzegging
Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Young Design heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Indien de Afnemer gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik maakt van de Diensten, heeft Young Design het recht een aansluiting zonder nadere kennisgeving direct af te sluiten.

c. Prijswijziging
Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 3b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.

d. Meerwerk/extra kosten
Indien Young Design ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

e. Overschrijding dataverkeer
De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van Young Design van en naar de website van de Afnemer). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.

4. Prijs
a. Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van Young Design worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Young Design stelt haar facturen in Euro's op.
b. Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door Young Design verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Young Design of transport van informatie tussen het systeem van Young Design en de Afnemer.

5. Betaling
a. Facturen dienen door de Afnemer te zijn voldaan binnen 30 dagen na deop de factuur vermelde datum. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Young Design geleden en te lijden schade. Indien Young Design tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 50,- en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen.
b. Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op Young Design is uitgesloten.
c. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
d. Young Design is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. Young Design kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van Young Design daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
e. Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van Young Design en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Young Design, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden Van die rechten wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Young Design draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Afnemer van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

6. Levering/levertijd

a. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal Young Design zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
b. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens Young Design geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer Young Design in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Young Design zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.
c. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6a is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning, op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur, gebruik te maken van de Young Design helpdesk door middel van e-mail en telefoon. Deze service is bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken. Young Design behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de helpdesk eenzijdig te wijzigen.
d. Young Design is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Young Design verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
e. Young Design is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) Young Design aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Afnemer 3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd in artikel 14a.
f. Young Design kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

7. Verplichtingen van Young Design

a. Aan de zijde van Young Design bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
b. Young Design draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Young Design kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Young Design en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Young Design van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).
c. Young Design staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Young Design kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

8. Verplichtingen van de Afnemer
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Young Design in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
b. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, Programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.
c. De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van Young Design, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Young Design en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Young Design zouden kunnen hinderen.
d. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
e. Voor schade aan Young Design of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.
f. Young Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van Young Design buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
g. Young Design is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Young Design tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
h. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Young Design daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
i. Het is de Afnemer niet toegestaan hem door Young Design ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Design.
j. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van Young Design gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

9. Persoonsgegevens
a. De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Young Design aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. Het databestand van Young Design is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage.
b. De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Young Design zijn opgeslagen.
c. Young Design kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Young Design en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom
a. Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
b. De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
c. De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.
d. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

11. Domeinnamen en IP-adressen
a. Indien is overeengekomen, dat Young Design voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
b. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan , de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Young Design vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
c. Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Young Design, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
d. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart Young Design tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Young Design geen bemiddeling heeft verleend.

12. Beheer van de systemen van Young Design
a. Young Design is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
b. Young Design is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.
c. Young Design is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

13. Ontbinding
a. Young Design is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
b. Young Design heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
c. Young Design kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Afnemer aangedaan maken. Terzake aanvaardt Young Design geen enkele aansprakelijkheid.

14. Overmacht
a. In geval van overmacht kan de Afnemer Young Design nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Young Design niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.
b. Indien door overmacht Young Design langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Young Design gemaakte kosten door de Afnemer.

15. Limitering van Aansprakelijkheid
a. Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door Young Design van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
b. Young Design is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
c. Young Design's aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Afnemer voor geleverde Diensten aan Young Design betaalde bedragen.
d. Schade waarvoor Young Design op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Young Design te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
e. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Young Design is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Young Design is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.
f. Young Design is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Young Design.
g. De Afnemer vrijwaart Young Design tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Young Design en/of het Internet door de Afnemer.

16. Verval van vorderingen
a. Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Young Design, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

17. Geschillen

a. Mocht de Afnemer een klacht hebben jegens Young Design dan dient de Afnemer deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk aan Young Design voor te leggen en Young Design in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen.
b. Alle Overeenkomsten die Young Design sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het Arrondissement Arnhem bevoegd.

18. Slotbepalingen
a. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
b. De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Design, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
c. De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Young Design van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Young Design nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.
d. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Young Design eerst van kracht worden nadat Young Design daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
e. De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Young Design. De Afnemer kiest in haar relatie tot Young Design uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan Young Design schriftelijk opgegeven adres.
f. De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsanerings-regeling Young Design hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
g. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Young Design (www.youngdesign.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Young Design.


 
Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van de grafische industrie en/of de voorwaarden van de Nederlandse Bond van Ontwerpers en/of de FENIT. Lees verder >>
portfolio Contact

 

home Home